Det har i dag blitt sendt ut ett infoskriv til alle som eier en avlsgodkjent hingst. Vi håper teksten besvarer de fleste spørsmål rundt hoppekvoter på dølahest.

 

Landslaget jobber kontinuerlig med avlsplanen og utfordringene vi har med innavlsgraden på dølahest. 2015 var det første året da det ble innført hoppekvoter og slik det ser ut nå vil hoppekvoter være en del av den fremtidige avlsplanen. Det er forståelig at det kan bli en del spørsmål rundt dette med innavlsgrad og kvoter, vi har derfor fått Dr. Siri Furre ved NHS til å skrive en informerende tekst om dette. Vi håper det er oppklarende for hingsteeierne.

 

Hoppekvoter på dølahest

Innavlsgraden på dølahest øker med over 1,2 % per generasjon, noe som er foruroligende høyt og langt over anbefalt innavlsøkning. Økningen i innavlsgrad og bruk av relativt få hingster gjør at effektiv populasjonsstørrelse nå er nede på 56. Effektiv populasjonsstørrelse bør ligge godt over 50 og helst nærmere 100 for å sikre en bærekraftig populasjon. Veldig mange av de kårede hingstene er i tillegg i nær slekt, både på fars- og morssiden, og enkelthingster har til dels store bidrag i populasjonen.

Hoppekvoter for kårede hingster bidrar til å fordele hoppene på de tilgjengelige hingstene, dette er med på å øke den genetiske variasjonen og begrense slektskaps og dermed innavlsøkningen. Én måte å beregne hoppekvoter på er via optimale bidrag hvor dataverktøy beregner hvor mange avkom hver hingst ideelt bør få for å begrense innavlen mest mulig på sikt. Ved hjelp av programmet EVA er det våren 2016 beregnet optimale bidrag for kårede dølahingster. Disse beregningene tilsier at faglig sett bør om lag halvparten av de kårede hingstene som er tilgjengelig i dag ikke brukes videre i avl.

Landslaget for Dølahest v/styret og avlsutvalget har fått råd om å redusere maks antall hopper per hingst for sesongen 2016. Av hensyn til hingsteholdere og miljøet rundt dølahesten er det ikke tilrådelig å stoppe enkelthingsters adgang til avl i første omgang. Det er derimot en klar avlsfaglig vurdering at kvotene framover må generelt bli lavere grunnet den kraftige innavlsøkningen i populasjonen. En slik redusering i kvotestørrelser vil måtte følges av stimuleringstiltak for å sikre at det også i årene som kommer er interessant å fremstille hingst for kåring. Det er for 2016 anbefalt å tillate en noe høyere kvote i de store slippene da disse er tradisjonsrike avlstiltak som spiller en vesentlig rolle i avlsarbeid, merkevarebygging og markedsføring. LD har satt kvotene for 2016 til maks 15 bedekte hopper per hingst, med unntak av de fire hingstene i Sikkilsdalen, Bekkelegeret og Tronhus, som får bedekke 20 hopper hver.

På vegne av Landslaget for Dølahest, Dr. Siri Furre, fagrådgiver avl Norsk Hestesenter