Vedtekter for Landslaget for dølahest

18.10.20

§1: Formål
Landslaget for Dølahest er en ideell organisasjon som har til formål å arbeide til beste for
denne hesterasen. Organisasjonen skal:
1.1 Samle alle med interesse for dølahesten til felles arbeid og bidra til best mulige resultater
på de ulike aktivitetsområder.
1.2 Ha ansvaret for et målrettet avlsarbeid for å sikre og videreutvikle en rase med de ønskede
kvaliteter i henhold til den enhver tid gjeldende avlsplan. Herunder også stambokføring.
1.3 Fremme aktiv bruk av dølahesten.
1.4 Ha ansvaret for at det holdes både nasjonale og lokale skuer og utstillinger. Arrangere
kåring av hingster i henhold til gjeldende avlsplan.
1.5 Styrke dølahestens posisjon ved å være taleorgan overfor myndighetene, andre
hesteorganisasjoner og samfunnet for øvrig.


§2: Medlemskap
2.1 Landslaget for dølahest er en demokratisk medlemsorganisasjon.
2.2 Medlemmene betaler årskontingent. Medlemmer som ikke har betalt sin årskontingent,
blir purret, og foreløpig strøket av medlemsregisteret. Kontingent, innbetaling og ajourhold av
medlemslister skjer sentralt.
2.3 Ved siden av ordinært medlemskap, tilbyr Landslaget for dølahest husstandsmedlemskap,
ungdomsmedlemsskap og utenlands medlemskap. Husstandsmedlemmer har samme
rettigheter som ordinære medlemmer, men mottar ikke medlemsblad. Ungdomsmedlemmer
har samme rettigheter som ordinære medlemmer. Ungdomsmedlemsskap kan tegnes til og
med året du fyller 21. Utenlandsmedlemmer uten tilknytning til et lokallag har ingen ordinære
medlemsrettigheter. Disse medlemmene administreres fra landslaget sentralt.

§3: Landsmøtet
3.1 Landsmøtet er landslagets høyeste myndighet. Landsmøtet avholdes hvert år innen
utgangen av november. Tid og sted for møtet bestemmes av landslagets styre, og styret
annonserer tid og sted minst tre måneder før. Styret er ansvarlig for planlegging og innkalling
av landsmøtet i henhold til vedtektene. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes
lokallagene minst tre uker før landsmøtet. Frist for innsending av saker til landsmøtet er to
måneder før.
3.2 Landsmøtet består av styret i landslaget og en delegat fra hvert lokallag. Ut over dette gis
hvert lokallag en utsending per 25. medlem. Lokallag i utlandet har kun en delegat, uansett
medlemsantall. Medlemstallet uttrykkes gjennom hvor mange som har innbetalt kontingent
pr. 31.12 foregående år.
3.3 Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. Bare de valgte og frammøtte delegater har tale-,
forslags- og stemmerett.
3.4 Landsmøtet ledes av ordfører.
3.5 Landsmøtet skal behandle
a) Årsmelding
b) Regnskap med revisors beretning.
c) Budsjett
d) Medlemskontingent som gjøres gjeldende fra 1.januar etterfølgende år, samt
fordelingsnøkkel som skal gjelde for refusjon av medlemskontingent til lokallagene.
e) Øvrige saker i henhold til innkallingen
f) Valg av styre, avlsutvalg, informasjonsutvalg, aktivitetsutvalg, ordfører og valgkomite.
3.6 Ved avgjørelse i alle saker, bortsett fra vedtektsendringer, fattes vedtak med simpelt
flertall. Det kan bare gjøres vedtak i saker som står oppført på landsmøtets saksliste. Styret
har ikke stemmerett ved behandling av årsmeldinger og regnskap.
Ordfører har ikke stemmerett i landsmøtet.
3.7 Endring av Landslagets vedtekter krever 2/3 flertall i landsmøtet. Vedtatte endringer trer i
kraft umiddelbart, så fremst ikke annet er besluttet av landsmøtet.
3.8 Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av styret eller dersom minst fem lokallag krever
det. Ekstraordinært landsmøte gjennomføres i henhold til vedtektene for et ordinært
landsmøte, men behandler bare de saker som er grunnlaget for innkallingen.
3.9 Sittende styre fungerer frem til første styremøte etter landsmøtet. Dette styremøtet skal
avholdes senest to uker etter landsmøtet. Både avtroppende og påtroppende styremedlemmer
skal møte.


§4: Styret
4.1 Styret skal i nær kontakt med lokallagene lede organisasjonens arbeid i henhold til
Landslagets vedtekter og de vedtak som blir fattet av landsmøtet. Styret er Landslagets
høyeste myndighet mellom landsmøtene.
4.2 Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
Styremedlemmene velges av landsmøtet for to år av gangen. Nestleder velges av landsmøtet
for et år blant de valgte styremedlemmene. Leder velges på fritt grunnlag for et år. De øvrige
styremedlemmene skal lede hvert sitt utvalg – avl, aktivitet og informasjon.
Dersom leder av et utvalg trekker seg fra vervet, eller får innvilget permisjon, møter nestleder
i utvalget som fast styremedlem frem til landsmøter eller for den perioden vedkommende har
fått permisjon.
Ved valg av styre skal det legges vekt på nødvendig kontinuitet i styrets arbeid, styrets
geografiske sammensetning og de arbeidsoppgaver hvert styremedlem skal ha ansvar for.
4.3 Styret skal i nær kontakt med lokallagene, bygges opp om en aktivitets-modell.
Aktivitetsområdene framgår av landsmøtets behandling av aktivitetsplan og av Landslagets
formål.
4.4 Styret oppnevner i samarbeid med lokallagene komiteer, utvalg og arbeidsgrupper slik en
finner det hensiktsmessig innenfor de hovedaktivitetsområder som behandles av landsmøtet.
Styret er ansvarlig for løpende informasjon innad og utad om Landslagets virksomhet.
4.5 Styret har ansvar for å utarbeide og ajourføre stillingsbeskrivelser for styremedlemmer og
faste utvalg. Styret kan kjøpe nødvendige administrative tjenester.
4.6 Styret skal føre protokoll fra sine møter.
4.7 Vedtak i styret skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Styret er vedtaksdyktig når minst fire av styremedlemmene / varamedlemmene er til stede.


§ 5: Avlsutvalg
5.1 Utvalget består av tre medlemmer, leder og to utvalgsmedlemmer med et varamedlem.
Det velges nestleder i utvalget som leder utvalgsmøtene i leders forfall. Medlemmene i
avlsutvalget velges av landsmøtet for to år og varamedlemmet for et år.
5.2 Utvalgets arbeidsoppgaver er å være styrets fagutvalg i avlsrelaterte saker. Utvalget har
ansvaret for å følge opp og ajourholde avlsplanen for dølahest i henhold til enhver tid gjeldene
styrevedtak.
5.3 Utvalget fører referat fra sine møter.


§ 6: Informasjonsutvalg
6.1 Utvalget skal bestå av tre medlemmer, leder og to utvalgsmedlemmer med et varamedlem.
Det velges nestleder i utvalget som leder utvalgsmøtene i leders forfall. Medlemmene i
informasjonsutvalget velges av landsmøtet for to år og
varamedlemmet for et år.
6.2 Utvalgets arbeidsoppgaver er å besørge informasjon om og markedsføring av dølahesten.
Utvalget skal bistå styret med informasjon utad til lokallag og medlemmer.
5.3 Utvalget fører referat fra sine møter.


§ 7: Aktivitetsutvalg.
7.1 Utvalget skal bestå av tre medlemmer, leder og to utvalgsmedlemmer med et varamedlem.
Det velges nestleder i utvalget som leder utvalgsmøtene i leders forfall. Medlemmene i
aktivitetsutvalget velges av landsmøtet for to år og varamedlemmet for et år.
7.2 Utvalgets oppgaver er å gjennomføre aktiviteter i henhold til aktivitetsplan, samt andre
aktiviteter som fremmer bruk av dølahesten.
7.3 Utvalget fører referat fra sine møter.


§8: Ordfører
8.1 Ordfører med vara velges for et år av landsmøtet. Ordfører leder landsmøtet. Ordfører har
møterett og skal ha referat fra alle styremøter.


§ 9: Valgkomite
9.1 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer.
9.2 Valgkomiteens innstilling skal følge innkallingen til landsmøtet. Det er kun ordinære
medlemmer, husstandsmedlemmer og ungdomsmedlemmer over 18 år som er valgbare til
tillitsverv i Landslaget for Dølahest.
9.3 Det tilligger valgkomiteen årlig å fremme forslag overfor landsmøtet om
godtgjørelse/økonomisk kompensasjon til landslagets styre og utvalg.


§ 10: Lokallaget
10.1 Lokallagene er landslagets grunnstamme der hovedtyngden av aktivitetene
gjennomføres. Et lokallag må ha minimum ti medlemmer. Lokallaget organiseres innenfor det
geografiske område som anses som hensiktsmessig. Det kan ikke være mer enn ett lokallag
innenfor samme geografiske område. Styret i landslaget har det formelle ansvar for å
godkjenne lokallagene som en del av organisasjonen.
10.2 Lokallagene har ansvar for å trekke medlemmene aktivt med i arbeidet og planlegge sine
aktiviteter ut fra medlemmenes ønsker.
10.3 Lokallagene må avholde sine årsmøter innen 1. mars og referat sendes landslaget senest
to uker etter avholdt årsmøte.
10.4 Lokallagene mottar sin andel av medlemskontingenten i henhold til vedtak i landsmøtet.
10.5 Det gis anledning for lokallag å administrere støttemedlemskap. Støttemedlemskap gir
ikke rettigheter i landslaget. Lokallaget bestemmer selv størrelsen på en eventuell kontingent.
10.6 Det gis anledning til å opprette lokallag i andre land enn Norge. De har samme
rettigheter og plikter som lokallag i Norge, med unntak av to rettigheter:
Lokallag i utlandet har rett til bare en utsending til landsmøtet med tale, forslag og stemmerett
uavhengig av medlemstall.
Lokallag i utlandet har heller ikke automatisk rett til tilskudd til drift eller andre tilskudd som
landslaget bevilger.
Lokallag i utlandet må og til enhver tid følge gjeldende avlsplaner, utstillingsreglement og
bruksprøvereglement.